Nâng cao trình độ tổ chức lao động trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước

lao động trong các đơn vị hành chính

 Xuất phát từ đặc điểm phát triển của tổ chức lao động trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước nêu trên, để nâng cao trình độ tổ chức lao động, các đơn vị, cơ quan cần quan tâm thực hiện các biện pháp sau

1. Các đặc điểm của lao động trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước

– Tổ chức lao động theo chế độ thứ trưởng, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm với Nhà nước, ngành về từng lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân

– Đa số các đơn vị HCSN nhà nước, người lao động được trả lương từ nguồn ngân sách Nhà Nước

– Đa số lao động làm việc trong khu vực HCSN nhà nước là lao động đã được đào tạo, trong đó lao động chuyên môn – kỹ thuật chiếm tỷ trọng lớn

– Hiện nay Chính phủ có chính sách khoán biên chế trong khu vực hành chính sự nghiệp, nhiều đơn vị đã thuê khoán lao động phục vụ thay cho trực tiếp thuê lao động

– Trong khu vực sự nghiệp (giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa…) có một số đơn vị sự nghiệp có thu. Đơn vị sự nghiệp có thu gồm có đơn vị có nguồn thu sự nghiệp đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

– Tính chuyên nghiệp là đặc trưng của đội ngũ công chức hành chính.

– Công vụ thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, tổ chức xã hội

– Nhà nước tuyển dụng công chức vào làm việc theo quy chế riêng, được đảm bảo về điều kiện thi hành công vụ.
– Khi phục vụ trong nền công vụ, công chức được Nhà nước đảm bảo về quyền lợi vật chất.

– Thông tin, kinh tế, xã hội , khoa học kỹ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng đối với lao động trong khu vực HCSN.

2. Hình thức phân công và hợp tác lao động trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước

– Phân công lao động theo chức năng: Phân công lao động theo chức năng trong khu vực HCSN tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện một cách chuyên nghiệp theo các công việc, nhiệm vụ của từng đơn vị . Mặt khác tạo điều kiện để bố trí lao động theo đúng ngành nghề, chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị HCSN nhà nước.

– Phân công lao động theo mức độ phức tạp của nhiệm vụ, công việc: Hình thức phân công lao động này được áp dụng rộng rãi trong tất cả các đơn vị HCSN nhà nước. Đây là hình thức phân công lao động trong đó tách riêng các công việc , nhiệm vụ khác nhau tùy theo tính chất phức tạp của nó. Hình thức phân công công việc này có tác dụng tạo điều kiện để sử dụng đúng trình độ chuyên môn – kỹ thuật của viên chức phù hợp với mức độ phức tạp của công việc, nhiệm vụ

– Hợp tác làm việc trong các đơn vị HCSN thường thực hiện dưới các hình thức như: họp, hội thảo, trao đổi thông tin, viết các bài chuyên đề, đóng góp ý kiến và kiến nghị

3. Tổ chức nơi làm việc của lao động trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Xuất phát từ đặc điểm phát triển của tổ chức lao động trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước nêu trên, để nâng cao trình độ tổ chức lao động, các đơn vị, cơ quan cần quan tâm thực hiện các biện pháp sau:

– Hoàn thiện bộ máy của các đơn vị hành chính – sự nghiệp theo hướng hợp lý, hiệu quả

– Thực hiện phân công chức năng, trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước theo ngành lĩnh vực và theo cấp trung ương, địa phương.

– Hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động của các đơn vị HCSN. Trong đó, nội dung quan trọng là rà xét sửa đổi, loại bỏ các quy định chồng chéo, quy định cản trở, gây phiền hà cho các giao dịch hành chính, bổ sung các quy định mới cần thiết phù hợp với nền hành chính hiện đại trong kinh tế thị trường.

– Hoàn thiện các chính sách tuyển dụng, tiền lương, thăng tiến và khuyến khích tinh thần đối với viên chức khu vực HCSN nhà nước

– Hoàn thiện quy định thủ tục hành chính, đảm bảo hoạt động nhanh nhạy, hiệu lực, hiệu quả cao

– Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp

– Áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin, điện tử vào quản lý, nghiên cứu và các hoạt động cung ứng dịch vụ khu vực HCSN nhà nước

– Hoàn thiện các nội quy của cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng phát triển các hình thức làm việc linh hoạt phù hợp với điều kiện phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin máy tính

– Hoàn thiện phân công và hợp tác lao động cho lao động trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có tính đến việc xây dựng, sửa đổi và ban hành đầy đủ các chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức cho các ngành, lĩnh vực khu vực HCSN nhà nước, quy định tổ chức nơi làm việc của viên chức theo hướng hiện đại, mang tính hội nhập quốc tế, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho công chức, viên chức để nâng cao tính năng động, sáng tạo và hiệu quả.

Kỷ yếu ngày nhân sự Việt Nam
PGS.TS.Nguyễn Tiệp
Hiệu trưởng, Đại học Lao động Xã hội

One thought on “Nâng cao trình độ tổ chức lao động trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước

  1. Pingback: Bản đồ năng lực - Eduviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mã bảo mật *