Lời của cha

Con, nhà chúng ta nghèo , đó là lỗi của cha đã không thể cho con một cuộc sống đầy đủ về vật chất như những bạn bè cùng trang…