KPI cơ bản

Chương trình đào tạo “KPI cơ bản” nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm đánh giá Nhân sự trong Doanh nghiệp…